HydCraft Wiki 滑稽果(玩家)

滑稽果(玩家)

来自HydCraft Wiki
滑稽果(玩家)
Huajiguo0.jpg
玩家用户名 Huajiguo0
玩家昵称 滑稽果
果果
生日 2005/10/7
地址 辽宁大连
生理性别
特点 是0
入服日期 2019/8/11
联系方式 哔哩哔哩
备注 服务器B类管理

滑稽果,2019年8月11日加入服务器,辽宁大连人。现任服务器B类管理。哔哩哔哩个人号为CNDLHuajiuo0,兴趣为铁路方面。
截止至2022年2月18日,他与上校泰铭达等人也是好友。

自我评价

别看了我就是个大傻逼